12047x5512 pix 1530x700 mm

Url: https://konstantinshchekin.ru/photo/orlinaya_dolina_2913

Author: Konstantin Shchekin
Albums: nature