12205x4567 pix 1550x580 mm

Url: https://konstantinshchekin.ru/photo/orlinaya_dolina_3630

Author: Konstantin Shchekin
Albums: nature