9843x7402 pix 1250x940 mm

Url: https://konstantinshchekin.ru/photo/utro_ryabina_2840003

Author: Konstantin Shchekin
Albums: nature